Šo terminu var lietot neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un, izmantojot vairāk nekā vienu transporta veidu.
DPU-INCOTERMS-2020-VINCULUM- Muitošana Vladivostok-GK-IMPORT40Rūpnīcas vai noliktavas ražotājs vai pārdevējsPiegāde no rūpnīcas vai noliktavas uz izbraukšanas termināliPreču izvietošana kravas terminālīPreču novietošana uz kuģaValsts robežaJūras transports uz izkraušanas ostuNakšņošana pagaidu uzglabāšanā ostas ostā (izkraušana)Preču piegāde galapunktā izkrautā stāvoklīSaņēmēja noliktavaPārdevēja izmaksas un atbildības joma DPUIzmaksu un atbildības joma DPURiska pārejas brīdis DPU!

Piegādāts vietā, kas nav izkrauta (Piegāde galapunktā izkrauta) nozīmē, ka pārdevējs piegādā produktsun risks pāriet uz pircēju, kad preces, kas izkrautas no pienākušā transportlīdzekļa, tiek nodotas pircēja rīcībā norādītajā galamērķa vietā vai norunātā vietā šajā vietā, ja par šādu punktu ir panākta vienošanās.

Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču piegādi un izkraušanu norādītajā galamērķī. Tāpēc šajā termiņā Incoterms Piegāde un ierašanās galapunktā. DPU ir vienīgais Incoterms termins, kas pārdevējam pieprasa izkraut preces galapunktā. Tāpēc pārdevējam jāpārliecinās, ka viņš var organizēt izkraušanu norādītajā vietā. Ja puses pieņem, ka pārdevējs neuzņemsies risku un izmaksas, kas saistītas ar izkraušanu, tām jāizvairās no termina DPU izmantošanas, tā vietā ieteicams lietot DAP.

Puses tiek mudinātas precīzāk noteikt savu galamērķi vairāku iemeslu dēļ.

 1. Pirmkārt, preču pazaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet pircējam šajā piegādes / galamērķa vietā, un pārdevējam un pircējam ir labāk, ja ir skaidrs priekšstats par šo kritiskās pārejas brīdi.
 2. Otrkārt, izmaksas uz šo vietu vai piegādes / galamērķa vietu sedz pārdevējs, un izmaksas pēc šīs vietas vai punkta sedz pircējs.
 3. Treškārt, pārdevējam jānoslēdz pārvadājuma līgums vai jāorganizē preču pārvadāšana norunātā vietā vai piegādes / galamērķa vietā.

To nedarot, pārdevējs pārkāps savas saistības saskaņā ar šo termiņu un būs atbildīgs pircējam par jebkādiem turpmākiem zaudējumiem. Piemēram, pārdevējs būs atbildīgs par visām papildu izmaksām, kuras pārvadātājs iekasēs no pircēja par papildu pārvadājumiem no durvīm līdz durvīm.

Saskaņā ar DPU noteikumiem, ja nepieciešams, pārdevējs veic eksportam nepieciešamās formalitātes. Tomēr pārdevējam nav pienākuma pēc piegādes nokārtot formalitātes, kas vajadzīgas importam vai tranzītam caur trešām valstīm, samaksāt ievedmuitas nodokļus vai veikt citas importa muitas formalitātes. Tā rezultātā, ja pircējs nevar organizēt importa muitošanu, preces tiks aizturētas ostā vai vietējā terminālī galamērķa valstī.

Kurš uzņemas zaudējumu risku, kas var rasties, preces turot ienākšanas ostā galamērķa valstī? Atbilde ir pircējs, jo piegāde vēl nav notikusi, tāpēc tiek piemērots B3. Punkta a) apakšpunkta noteikums, kas nosaka, ka pircējs ir pakļauts preču nozaudēšanas vai sabojāšanas riskam, līdz tiek atsākta transportēšana uz norādīto iekšējo punktu. Ja, lai izvairītos no šāda scenārija, puses plāno uzticēt pārdevējam importēšanai nepieciešamās formalitātes, ievedmuitas nodokļu vai nodokļu samaksu un ievešanas muitas formalitāšu izpildi, tām būtu jāapsver iespēja lietot terminu DDP.

 

 

Uzziniet, kas jāņem vērā un jādara, izvēloties DPU Aizveriet darbību sarakstu ar DPU
 • detalizēti noskaidrot iepakojumu parametrus un raksturlielumus (tostarp marķēšanu), tas ir nepieciešams preču turpmākai muitai;
 • skaidri vienojieties ar pārdevēju un līgumā definējiet preču galamērķi;
 • pārliecinieties, ka pārdevējs spēj organizēt preču izkraušanu galapunktā;
 • ja nepieciešams, vienojas ar apdrošināšanas sabiedrību par apdrošināšanas noteikumiem;
 • nepieciešamības gadījumā saņemt atļaujas;
 • maksā muitas nodevas par preču importu;
 • veikt preču muitošanu;

Šis saraksts nav pilnīgs un ir atkarīgs no konkrētā gadījuma, ja šis termins nav ieteicams krava plānots nosūtīt tālāk Krievijā konteineru vilcienos, jo nav precīzi zināms, kura līnija tiks nosūtīta, kas galu galā palielinās F / D transporta izmaksas.

 

1. Pārdevēja un pircēja vispārīgās saistības saskaņā ar DPU nosacījumiem

A.1.Pārdevējam ir jāsniedz preces un faktūrrēķins -rēķins saskaņā ar pirkuma līgumu, kā arī visus citus atbilstības pierādījumus, ko var pieprasīt līguma nosacījumi.Jebkurš pārdevēja iesniegts dokuments var būt papīra vai elektroniskā formā, ja par to ir panākta vienošanās, un, ja nav vienošanās, saskaņā ar uzņēmējdarbības paražām. apgrozījums.
V.1. Pircējam ir samaksāt cenu par precēm, kā paredzēts pārdošanas līgumā.
Jebkurš pircēja iesniegts dokuments var būt papīra vai elektroniskā formā, ja par to ir panākta vienošanās, un, ja nav vienošanās, saskaņā ar uzņēmējdarbības prakses noteikumiem.

2. Piegādā DPU apstākļos

A.2.Pārdevējam ir jāizkrauj preces no ielidojošā transporta līdzekļa un jānogādā preces, darot tās pieejamas pircējam norādītajā galamērķa vietā norunātajā vietā, ja tāda ir, vai nodrošinot preces, kas piegādātas šādā veidā. Jebkurā gadījumā pārdevējam ir jānogādā preces noteiktajā datumā vai noteiktajā termiņā.
V.2.Pircējam ir jāpieņem preču piegāde, kas piegādāta saskaņā ar A2. Punktu.

3. Risku nodošana DPU apstākļos

A.3.Līdz brīdim, kad preces tiek piegādātas saskaņā ar A2. Punktu, pārdevējs uzņemas visu zaudējumu vai bojājumu risku, izņemot zaudējumu vai bojājuma risku apstākļos, kas norādīti BZ.
V.3.Pircējs uzņemas visus preču pazaudēšanas vai sabojāšanas riskus pēc to piegādes brīža saskaņā ar A2. Punktu.
ja:
a) pircējs nepilda savas saistības saskaņā ar B7. punktu, viņš uzņemas visus riskus, kas saistīti ar šiem preču zaudējumiem vai bojājumiem; vai
b) pircējs nesniedz paziņojumu saskaņā ar B10. punktu, viņš uzņemas visus preču pazaudēšanas vai sabojāšanas riskus, sākot no vienošanās datuma vai pēc noteiktā piegādes perioda beigām,
ar nosacījumu, ka preces tika skaidri individualizēts kā prece, kas ir līguma priekšmets.

4. Pārvadājumi DPU apstākļos

A.4.

Pārdevējam ir pienākums uz sava rēķina noslēgt vai noorganizēt līguma noslēgšanu par preču pārvadāšanu uz norādīto galapunktu vai uz norunātu punktu, ja tāds ir, nosauktajā galapunktā. Ja par konkrētu punktu nav panākta vienošanās vai to nevar noteikt, pamatojoties uz praksi, pārdevējs var izvēlēties galamērķim vispiemērotāko punktu norādītajā galamērķa vietā.

Pārdevējam jāievēro visas drošības prasības, kas saistītas ar pārvadāšanu uz galapunktu.

V.4.Pircējam nav pienākuma pārdevējam noslēgt līgumu par pārvadājumu.

5. Apdrošināšana DPU apstākļos

A.5.Pārdevējam nav pienākuma pret pircēju noslēgt apdrošināšanas līgumu.
V.5.Pircējam nav pienākuma pārdevējam slēgt apdrošināšanas līgumu. Tomēr pircējam pēc pārdevēja pieprasījuma uz savu risku un rēķina jāsniedz informācija, kas nepieciešama apdrošināšanas iegūšanai.

6. Piegādes dokumenta / transporta dokumenta DPU nosacījumi

A.6.Pārdevējam ir pienākums uz sava rēķina iesniegt pircējam dokumentu, kas pircējam ļauj pieņemt preču piegādi.
V.6.Pircējam ir jāpieņem piegādes dokuments, kas iesniegts saskaņā ar A6.

7. Eksportēt / importēt tīrīšanu DPU apstākļos

A.7.

a) eksporta un tranzīta muitošana

Ja nepieciešams, pārdevējam jāizpilda un jāapmaksā visas formalitātes, kas vajadzīgas eksporta un tranzīta muitošanai, kas vajadzīgas eksporta valstī un jebkurā tranzīta valstī (izņemot importa valsti), piemēram:

 • eksports / tranzīts licence;
 • eksporta / tranzīta drošības prasību ievērošana;
 • pārbaude pirms nosūtīšanas; un
 • jebkura cita oficiāla atļauja.

a) Palīdzība importa muitošanas īstenošanā

Ja nepieciešams, pārdevējam pēc pircēja pieprasījuma uz viņa risku un rēķina jāpalīdz iegūt jebkuru dokumentu un / vai informāciju par visām formalitātēm, kas vajadzīgas importa muitošanai, ieskaitot drošības prasības un pirmsnosūtīšanas pārbaudi, kas nepieciešama importa valstī.

V.7.

a) Palīdzība eksporta un tranzīta muitošanā

Ja nepieciešams, pircējam ir pienākums palīdzēt pārdevējam pēc viņa pieprasījuma un uz viņa risku un rēķina iegūt dokumentus un / vai informāciju par visām formalitātēm, kas vajadzīgas eksporta / tranzīta muitošanai, ieskaitot drošības prasības un pirmsnosūtīšanas pārbaudi, kas nepieciešama eksporta valstī. un jebkurā tranzīta valstī (izņemot importa valsti).

b) Importa tīrīšana

Ja nepieciešams, pircējam jāizpilda un jāapmaksā visas formalitātes, kas tiek pieprasītas importēšanas valstī, piemēram:

 • importa licence;
 • importa drošības prasību ievērošana;
 • pārbaude pirms nosūtīšanas; un
 • jebkura cita oficiāla atļauja

8. Pārbaude / iesaiņošana / marķēšana DPU apstākļos

A.8.Pārdevējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču pārbaudi (kvalitātes kontrole, mērīšana, svēršana, skaitīšana), kas vajadzīgas preču piegādei saskaņā ar A2. Punktu. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt preču iesaiņošanu uz sava rēķina, ja vien attiecīgajā tirdzniecības nozarē nav ierasts izsūtītās preces nosūtīt bez iesaiņojuma. Pārdevējam preces jāiesaiņo un jāmarķē veidā, kas piemērots to pārvadāšanai, ja vien puses nevienojas par īpašām iesaiņojuma vai marķēšanas prasībām.
V.8.Pircējam nav saistības pret pārdevēju.

9 Izmaksu sadale DPU apstākļos

A.9.Pārdevējam ir jāmaksā:
 1. visi izdevumi, kas saistīti ar precēm un to pārvadāšanu līdz izkraušanas un piegādes brīdim saskaņā ar A2. punktu, izņemot izmaksas, kuras pircējs apmaksā saskaņā ar A7. punkta a) apakšpunktu;
 2. piegādes dokumenta / transporta dokumenta iegūšanas izmaksas saskaņā ar A6. punktu;
 3. ja nepieciešams, pienākumi, nodokļi un visas citas izmaksas, kas saistītas ar eksportu vai tranzīta muitošanu saskaņā ar A7. punkta a) apakšpunktu; un
 4. pircējam visas izmaksas un nodevas, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu dokumentu un informācijas iegūšanā saskaņā ar B5. punktu un B7. punkta a) apakšpunktu.
V.9.Pircējam ir jāmaksā par:
 1. visi ar precēm saistītie izdevumi no to piegādes brīža saskaņā ar A2 punktu;
 2. pārdevējam visus izdevumus un nodevas, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu dokumentu un informācijas iegūšanā saskaņā ar A7. punkta b) apakšpunktu;
 3. - ja nepieciešams, nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kas saistīti ar importa tīrīšanu saskaņā ar B7. punkta b) apakšpunktu, un -
 4. jebkurus papildu izdevumus, kas rodas pārdevējam, ja pircējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar B7. punktu vai nav nosūtījis paziņojumu saskaņā ar B10. punktu, ja preces ir skaidri individualizētas kā preces, uz kurām attiecas līgums.

10. Paziņošana DPU apstākļos

A.10.Pārdevējam jāsniedz pircējam paziņojums, kas ļauj pircējam saņemt preces.
V.10.Ja ir panākta vienošanās, ka pircējam ir tiesības norādītajā termiņā noteikt laiku un / vai piegādes vietu norādītajā galamērķa vietā, pircējam ir jāsniedz pārdevējam attiecīgs paziņojums.

Komentāri (0)

0 vērtējums no 5, pamatojoties uz 0 balsīm
Nav ierakstu

Uzrakstiet kaut ko noderīgu

 1. Viesis
Lūdzu, novērtējiet materiālu:
Pielikumi (0 / 3)
Kopīgojiet savu atrašanās vietu
Finanšu ministrija paskaidroja, kā ienākumu nodokļa vajadzībām dokumentēt izdevumus, veicot maksājumus, izmantojot bankas karti.
20:15 20-04-2021 Sīkāka informācija ...
Federālais nodokļu dienests precizēja nodokļu deklarāciju aizpildīšanas specifiku organizācijām, kuras ir noslēgušas līgumus par ieguldījumu aizsardzību un veicināšanu (SZPK) un ir iekļautas šādu līgumu reģistrā.
18:50 20-04-2021 Sīkāka informācija ...
Finanšu ministrija noskaidroja, vai kadastra inženieriem ir tiesības pāriet uz nodokļa maksāšanu par profesionālajiem ienākumiem.
17:45 20-04-2021 Sīkāka informācija ...
Rostruds paskaidroja, vai darba devējam ir tiesības jau ar darbinieku noslēgtajā darba līgumā iekļaut nosacījumu par trīs mēnešu pārbaudes laiku, jo šis nosacījums kļūdaini netika iekļauts līgumā par jaunu amatu.
16:55 20-04-2021 Sīkāka informācija ...